Vilkår for å kunne få kredittkort

For å ha et godt utgangspunkt, og før vi ser nærmere på vilkårene, er det lurt å ha klart for seg hva et kredittkort egentlig er. Store Norske leksikon gir oss et enkelt og lett forståelig svar. Det er rett og slett et betalingskort, som brukeren kan benytte til enten uttak av kontanter, eller for å betale varer eller tjenester med. I kortet ligger en kreditt, og maksimalt beløp som kan tas ut, er på forhånd avtalt mellom brukeren og utlåneren, som gjerne er en bank.

Vilkår

De mange ulike tilbyderne av kredittkort, kan gjerne ha helt ulike vilkår for å kunne tilby en søker kreditt, men en del av disse kravene er på mange måter ganske like. Før en vurderer å søke om et slikt kort, så kan det være hensiktsmessig å vurdere sin egen økonomi. Dersom du ikke har orden og oversikt over økonomien, så kan bruk av kreditt være vanskelig å kontrollere. Vet du derimot at du har god kontroll, så er det gjerne mange fordeler ved å benytte et kredittkort.

Når du har vurdert, og kommet frem til at ja, alt er tilrettelagt for at du kan holde orden og kontroll ved bruk av kreditt. Det er så er det opp til utlåneren å vurdere om du fyller vilkårene de stiller. De mest vanlige vilkårene som stilles, omhandler søkerens alder og hvorvidt søkeren har sikker inntekt. De ser på hvor stor den er, og om det finnes betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Disse vilkårene er som regel minstekravene. Videre stilles noen ganger andre krav, og de kan variere.

  • Krav om alder (som regel minimum 18 eller 20)
  • Krav om inntekt, og at inntekten skal være stabil
  • Krav om god betalingshistorikk som gjelder betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker

Alder, inntekt og betalingshistorikk

De aller fleste bankene har satt en minimumsalder på 20 år for å kunne få kreditt. I en del tilfeller, settes det faktisk også en nedre grense på 23 år, og enkelte banker setter 25 års aldersgrense. Det finnes likevel noen få muligheter for de som er under 20, da noen kredittkortselskap og banker har satt aldersgrensen til 18. Norsk lov sier på sin side at du må være minst 18 år for å kunne få kredittkort, så for de under 18 år, finnes nok ingen muligheter.

Noe av grunnen til at det stilles så strenge krav for å få innvilget kreditt, kommer av regjeringens søkelys på unge voksne og betalingsproblemer. På grunnlag av at norske husholdninger har ganske høy grad av gjeld, og at den var økende, satte regjeringen i 2017 noen retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis og forbrukslån. Da de ikke syntes det ble etterlevet i god nok grad, kom de i 2019 med et rundskriv om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Rundskrivet gjelder for alle finansforetak som tilbyr usikret kreditt i Norge.

Nærmere blikk på inntektskrav og betalingshistorikk for å få kredittkort

Når vi ser på inntektskrav og krav om en god betalingshistorikk, så varierer det ganske mye fra bank til bank. Som regel stilles det først og fremst krav til en minimumsinntekt, slik at utlåner vet at søkeren har mulighet og evne til å betale tilbake innvilget lån. I tillegg stilles det krav om at inntekten både er en sikker og stabil inntektskilde. Dette betyr i praksis at søkeren bør ha en permanent jobb, eller varig pensjon. Størrelsen på inntekten, eller hvor sikker den anses å være, kan gi utslag i hvor høyt maksimumsbeløpet blir.

Til sist vurderes søkerens betalingshistorikk, og den bør være positiv. Det betyr at søkeren ikke burde ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. En betalingsanmerkning er en registrering som blir gjort når noen ikke har betalt et krav eller en regning, og kravet har gått videre til rettslig innkreving. Som en ganske klar regel, vil det være vanskelig å få innvilget noe form for lån eller kreditt, dersom du er registrert med betalingsanmerkninger. Det finnes likevel i noen banker en mulighet til å stille fast eiendom som garanti, for å få lån.

  • Vilkårene er ulike fra utlåner til utlåner
  • Alder, inntekt og betalingshistorikk er likevel faste vilkår

Gjeldsregisteret

Det er vanskelig å snakke om vilkårene for innvilgelse av lån og kreditt, uten å redegjøre litt rundt hva gjeldsregisteret er og hvorfor det ble innført. Gjeldsregisteret ble innført for å kontrollere og minske nordmenns økende og høye gjeldsgrad. Det gjorde det vanskeligere å ta opp mange ulike lån, og å skaffe seg mange ulike kredittkort. Det gjorde det også enklere for personer å skaffe seg en veldig god oversikt over sin egen økonomi. Gjennom gjeldsregisteret fikk alle bankene så godt som full oversikt over all gjeld til søkerne sine.

Gjeldsregisteret rapporterte i desember 2020 om en fortsatt nedgang i nordmenns forbruksgjeld. Disse tallene tyder på at gjeldsregisteret oppfyller sin funksjon, som opprinnelig var å redusere gjeldsgrad, og gjøre det vanskelig å sette seg selv i en knipe som er vanskelig å komme ut av. En kan også se på det som en påtvunget hjelp, og en sikkerhet også for forbrukerne selv. Der du selv kanskje ikke ser at du evner å nedbetale et lån, så vil gjeldsregisteret stanse ytterligere lån gjennom å gi oversikt til finansinstitusjonene.

  • Gjeldsregisterets formål er å gi korrekte kredittvurderinger og forhindre at nordmenn setter seg i gjeld de ikke evner å tilbakebetale
  • En nedgang i forbruksgjeld tyder på at registeret fungerer

Gjeldsregisterets funksjon og formål

I denne artikkelen har vi sett ganske grundig på kredittkort og hvilke vilkår som stiller for å få det innvilget. Gjeldsregisteret er svært nyttig for finansinstitusjoner som tilbyr lån til norske forbrukere. Derfor syntes det riktig å gå litt i dybden på bakgrunnen til at gjeldsregisteret ble opprettet, og om det har hatt riktig innvirkning. Tidligere var det enkelt å få nye lån og kreditter, selv om du kanskje allerede hadde for mye fra før. Informasjon er nøkkelordet, og nå sitter både bankene og lånetakerne selv på muligheten til å skaffe seg full oversikt via gjeldsregisteret.

Det stilles ulike krav til å få innvilget lån eller kreditt, avhengig av finansinstitusjonen selv. Regjeringen har likevel lagt ned en del faste regler, for å unngå at det blir mye lån som brukere ikke evner å tilbakebetale. Du har ingen mulighet til å få kredittkort før du er fylt minst 18, og gjerne 20 hos veldig mange institusjoner. I tillegg må du ha en viss inntekt, og denne bør være stabil og sikker. Til sist ser banken på søkerens betalingshistorikk. Vi konkluderer med at disse vilkårene er en trygghet både for bankene og for søkerne.